Vi ser för närvarande ingen påverkan gällande leveranser eller service till våra kunder, samtliga funktioner inom organisationen är bemannade som vanligt.
Vi följer noggrant utvecklingen och utvärderar situationen kontinuerligt samt arbetar systematiskt med att minimera de risker som finns.

Vid frågor ber vi dig kontakta oss!

Corona virus