Kvalitet och Miljöpolicy

”Rätt kvalitet och miljöhänsyn i allt vi gör”

H. Östberg AB bedriver tillverkning och försäljning av fläktar och luftbehandlingsaggregat för ett förbättrat inomhusklimat. I vårat uppdrag ingår även att utveckla produkter som är energieffektiva för att långsiktig främja en hållbar utveckling.

I vår verksamhet arbetar vi med tydliga mål som syftar till att uppfylla eller överträffa våra kunders förväntningar. Vi är i ständig utveckling för att erbjuda marknaden innovativa kvalitetsprodukter, teknisk kompetens och hög service. Genom lång erfarenhet, hög flexibilitet och väl inarbetade rutiner i hela förädlingskedjan kan vi hålla hög leveranssäkerhet.

Kundfokus, engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden i vår verksamhet. Samtliga medarbetare ges möjlighet att utvecklas i arbetet och ta ansvar för hållbarhet samt god kvalitet i våra produkter och tjänster.

Till grund för vårt kvalitet- och miljöarbete ligger gällande lagstiftning, övriga bindande krav samt av riksdagen fastställda handlingsprogram för miljöarbetet inom EU. 

  • H. Östberg AB ska alltid uppfylla kundernas högt ställda krav, behov och förväntningar genom att lyhört och med kunden i fokus vid varje tillfälle leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet. Kunden skall uppleva H. Östberg som en lösningsorienterad partner.
  • Alla medarbetare förväntas aktivt bidra till vår strävan efter förstklassig kvalitet. För att ständigt uppnå detta måste alla vara öppna för förändringar, ha en helhetssyn och ett långsiktigt perspektiv på verksamheten samt använda fakta för att vidta rätt åtgärder.
  • Vi ska följa lagar, föreskrifter och bindande krav gällande produkterna och verksamheten.
  • Våra interna processer ska ständigt förbättras genom att vi på ett strukturerat sätt arbetar med målsättningen att vidareutveckla och förädla kunderbjudandet. 
  • För att skydda vår miljö ska miljötänkande och miljöaspekter så långt som möjligt integreras i allt beslutsfattande som rör vår verksamhet.
  • Miljöhänsyn ska tas vid upphandling av varor och tjänster, vid förvaltning av våra resurser, samt vid omhändertagande av restprodukter.
  • Våra medarbetare ska ha relevant kunskap och förståelse för miljöaspekter i verksamheten, och därmed förutsättningar att kunna bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  • Vi ska aktivt samverka med näringsliv och samhälle för ökat miljöskydd samt verka för en hållbar utveckling.