Uppförandekod

Östberg Groups uppförandekod som innefattar 10 principer som utvecklats inom ramen för FN:s Global Compact. Uppförandekoden handlar om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, skydd för miljön och motverkan av korruption. Dessa områden omfattar de viktigaste delarna av det ansvar som är naturligt för koncernens bolag att ta. De grundläggande principerna i uppförandekoden är:

Mänskliga rättigheter

  1. Östberg Group stöder och respekterar skyddet av de internationella mänskliga rättigheterna.
  2. Östberg Group är inte involverad i kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Arbetsvillkor

  1. Östberg Group upprätthåller föreningsfrihet i enlighet med lokal lag och alla anställda är fria att starta eller delta i fackliga aktiviteter. Östberg Group erkänner rätten till kollektiva förhandlingar om anställningsvillkor.
  2. Alla former av tvångsarbete är förbjudna, och anställda har rätt att säga upp sin anställning enligt lokal lag eller anställningskontrakt.
  3. Östberg Group tar avstånd från alla typer av barnarbete. Ingen person under 15 år får anställas och i händelse av särskilt krävande uppgifter måste personen vara minst 18 år gammal.
  4. All diskriminering, oavsett etnicitet, hudfärg, kön, religion, politisk uppfattning, nationellt ursprung, socialt ursprung, ålder, funktionshinder, HIV/AIDS status, medlemskap i fackförening, sexuell läggning och fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudet, vid anställning eller yrkesutövning. Östberg Group arbetar proaktivt och utvecklar strategier och konkreta program för att hantera diskriminering både internt och i koncernens försörjningskedja.

Miljö

  1. Östberg Group stöder försiktighetsprincipen avseende miljörisker: ”Om det finns ett hot om allvarlig eller irreversibel skada, får brist på full vetenskaplig säkerhet inte användas som skäl att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förebygga miljöskador.
  2. Innovativa lösningar som minskar miljöpåverkan uppmuntras och Östberg Group jobbar aktivt för att främja ett större miljömässigt ansvarstagande.
  3. Östberg Group uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Hållbar utveckling är ett nyckelord och OEM arbetar med miljöfrågor ur ett förebyggande perspektiv.

Korruption

  1. Östberg Group arbetar mot alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor, samt att proaktivt utveckla strategier och konkreta program för att ta itu med korruption både internt och i koncernens försörjningskedja.